Regulamin organizacji urodzin Safari

REGULAMIN ORGANIZACJI URODZIN DLA DZIECI W SALI ZABAW SAFARI
§1. Postanowienia ogólne
1. Organizacja urodzin jest możliwa w każdym dowolnym terminie, wolnym od prowadzonych przez salę zabaw zajęć, po wcześniejszej rezerwacji.
2. Organizator oferuje różne rodzaje przyjęć urodzinowych wszystkie przedstawione są w ofercie / cenniku.

3. Urodziny organizowane są od poniedziałku do niedzieli w godzinach pracy Sali Zabaw Safari
4. Opiekę nad uczestnikami imprezy urodzinowej sprawuje osoba dokonująca zgłoszenia urodzin lub inna osoba określona w Zgłoszeniu Urodzin.
6. Konsumpcja dozwolona jest wyłącznie w wyznaczonym do tego celu miejscu (salka urodzinowa). Za szkody i zniszczenia powstałe w wyniku nie przestrzegania niniejszego zalecenia odpowiada (do wysokości kosztów usunięcia szkody lub naprawy zniszczenia) osoba dokonująca zgłoszenia urodzin.
7. Podczas jednego przyjęcia urodzinowego maksymalnie świętować może 2 solenizantów.
9. W ramach organizowanego przyjęcia urodzinowego Sala Zabaw Safari pozostaje dostępna dla klientów indywidualnych. Możliwości rezerwacji sali na wyłączność przyjęcia urodzinowego nie jest możliwe
§2. Czas trwania przyjęcia urodzinowego
1. Przyjęcie urodzinowe trwa 2 lub 3  godziny zegarowe. W szczególnych przypadkach Organizator może zezwolić na przedłużenie urodzin, jeśli nie wpłynie to negatywnie na organizację kolejnych urodzin tego dnia. Możliwe jest wydłużenie czasu trwania imprezy po wcześniejszym uzgodnieniu z Organizatorem za dodatkową opłatą zgodnie z odrębnym cennikiem.
2. Goście (dzieci) mogą bezpłatnie spędzić czas na zabawie w przestrzeni swobodnej zabawy maksymalnie 10 minut przed rozpoczęciem przyjęcia (czas oczekiwania na gości) oraz 10 minut po jego zakończeniu (czas na pożegnanie).
3. Rodzice wraz z solenizantem przychodzą do Sali Zabaw SAFARI  najwcześniej 15 minut przed wyznaczoną godziną rezerwacji urodzin i opuszczają Sale maksymalnie 15 minut po zakończeniu przyjęcia urodzinowego.
§3. Rezerwacja terminu przyjęcia urodzinowego
1. Rezerwacja może zostać dokonana osobiście, w szczególnych wypadkach telefonicznie +48 502984422

Podczas rezerwacji należy podać: termin i godziny przyjęcia oraz planowaną liczbę gości, a także wypełnić i podpisać UMOWĘ na Organizację Przyjęcia Urodzinowego (dostępna w Sali Zabaw SAFARI). 
Warunkiem skutecznego dokonania rezerwacji podanego terminu jest wpłata zadatku w wysokości minimum 100 zł, płatnej gotówką Sali  Zabaw.
Zadatek jest bezzwrotny  w przypadku odwołania przyjęcia urodzinowego w terminie krótszym niż 7 dni przed ustaloną datą przyjęcia urodzinowego .
Wpłata zadatku jest jednoznaczna z akceptacją niniejszego Regulaminu Organizacji Przyjęcia Urodzinowego. Formularz Zamówienia jest integralną częścią Regulaminu Organizacji Przyjęcia Urodzinowego.
2. W przypadku kiedy przyjęcie urodzinowe nie odbędzie się w wyznaczonym terminie z przyczyn leżących po stronie organizatora - organizator tj. Sala Zabaw SAFARI zobowiązuje się do zwrotu wpłaconego zadatku oraz wypłaty rekompensaty w wysokości 100 zł.

§4. Uczestnicy przyjęcia urodzinowego
1. Klient oświadcza, że nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uczestnictwa solenizanta oraz zaproszonych dzieci w przyjęciu urodzinowym. Klient oświadcza, że jubilat/solenizant oraz zaproszone dzieci nie cierpią na schorzenia, z wyjątkiem wyraźnie wskazanych w formularzu Zamówienia Przyjęcia Urodzinowego (punkt „Uwagi”), które mogą mieć jakikolwiek wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo dziecka oraz innych dzieci i osób trzecich, biorących udział w przyjęciu.
2.  Za gości uważane są dzieci od 12 miesięcy do 12 roku życia.
3. Wszelkie zmiany dotyczące zamówienia urodzin należy zgłaszać najpóźniej na 7 dni przed urodzinami. Liczbę dzieci należy zgłosić 1 dzień przed planowaną datą przyjęcia. W momencie braku potwierdzenia przyjęcie przygotowane jest zgodnie z liczbą osób podanych na Formularzu Organizacji Urodzin.
4.  W przypadku powiększenia listy gości organizator dopłaca za każdą kolejną osobę, zgodnie z obowiązującym cennikiem urodzinowym.
§5. Płatności
1. Płatność za organizację przyjęcia urodzinowego, pomniejszoną o wpłacony wcześniej zadatek, Klient reguluje w dniu przyjęcia, zgodnie z Formularzem Organizacji Przyjęcia Urodzinowego, zawierającym wszystkie dodatkowo płatne atrakcje. 

2. Płatności dokonuje się gotówką lub kartą w kawiarence Sali Zabaw Safari.

4. Płatność za gości tj. dzieci jest pobierana na podstawie zgłoszonej liczby dzieci na przyjęciu.
§6. Odpowiedzialność stron
1. Organizator zapewnia personel posiadający odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i doświadczenie, niezbędne do realizacji zamówienia.
2. Organizator udostępnia przestrzeń swobodnej zabawy oraz strefę urodzinową dla dzieci.
3. Podczas przyjęcia dzieci pozostają pod opieką Klienta tj. Organizatora, który jest odpowiedzialny za gości zaproszonych do sali zabaw.
§7. Odwołanie, rezygnacja z przyjęcia urodzinowego
1. W przypadku odwołania, rezygnacji z przyjęcia urodzinowego na 7 dni przed jego terminem organizator nie dokonuje zwrotu wpłaconego zadatku (wpłacona zaliczka przepada).
2. Za zgodą Organizatora i Klienta, w przypadkach losowych, strony mogą zmienić termin urodzin, bez dodatkowych kosztów dla Klienta i Organizatora.
3. W przypadku odwołania urodzin z przyczyn zawinionych przez Organizatora, Organizator zwraca Klientowi pełną kwotę wpłaconego za przyjęcie zadatku oraz zobowiązuje się do wypłaty rekompensaty w wysokości 100 zł.
4. Wykonanie czynności określonej w ust. 3 wyczerpuje roszczenia Klienta na wypadek odwołania urodzin przez Organizatora.
§ 8. Dane osobowe i wizerunek
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz zgłaszanego dziecka. 

Dane będą przetwarzane przez Organizatora - Administratora danych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane osobowe i prawie ich poprawienia. 
Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych RODO z dnia 25 maja 2018 roku.

2. Klient wyraża zgodę na robienie zdjęć oraz kamerowanie podczas przyjęcia urodzinowego oraz umieszczania ich na stronie internetowej itp. oraz w siedzibie Sali Zabaw JAŚ. 

Jeżeli prawny opiekun dziecka, którego wizerunek został przedstawiony w w/w miejscach nie wyraża na to zgody, wówczas zobowiązany jest poinformować Sale Zabaw JAŚ o swojej decyzji na piśmie. Sala Zabaw Safari niezwłocznie po otrzymaniu sprzeciwu usunie zdjęcie.

§9. Siła wyższa i zdarzenia losowe
1. Organizator i Klient nie będą pociągnięci do odpowiedzialności za brak wykonania postanowień zawartych w Umowie, jeśli niewykonanie zostało spowodowane czynem o charakterze siły wyższej, takim jak: działanie jednostki rządowej, cywilnej bądź wojskowej, zamieszki, strajk, pożar, wybuch lub powódź. Za zdarzenia losowe mamy na myśli brak energii elektrycznej itp.
§10. Postanowienia końcowe
1. Klient oświadcza, że zapoznał się i będzie przestrzegał niniejszego regulaminu.
2. Niniejszy regulamin jest integralną częścią Umowy na Organizację Przyjęcia Urodzinowego.
3. Uczestników zabawy obowiązuje regulamin sali zabaw.
4. Klienta obowiązuje cennik aktualny na dzień podpisywania UMOWY na Organizację Przyjęcia Urodzinowego.
5. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany Cennika. Zmiana taka nie może dotyczyć Usług w ramach umów już zawartych i nie stanowi zmiany niniejszego Regulaminu.