Regulamin sali zabaw Safari

REGULAMIN  SALI ZABAW SAFARI
§1. Postanowienia ogólne
1. SALA ZABAW SAFARI oferuje i organizuje: 
a) salę zabaw – przestrzeń swobodnej zabawy, 
b) zajęcia dla dzieci, 
c) przyjęcia urodzinowe, bale oraz inne imprezy okolicznościowe dla dzieci zgodnie z ofertą.

§2. Wyjaśnienie pojęć
1. Organizator, personel – SALA ZABAW SAFARI.
2. Prawny opiekun – prawny opiekun dziecka, które korzysta z usług Organizatora
3. Klient – prawny i dorosły opiekun dziecka lub osoba reprezentująca prawnego opiekuna i działająca w jego imieniu, osoba zamawiająca usługę świadczoną przez Organizatora.
4. Uczestnik – dziecko lub osoba dorosła korzystająca z usług Organizatora.
PRZESTRZEŃ SWOBODNEJ ZABAWY
§1. Zasady uczestnictwa w Przestrzeni Swobodnej Zabawy
1. Przestrzeń Swobodnej Zabawy - sala zabaw czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 14 do 20 oraz w weekendy i święta w godzinach od 10 do 20
Istnieje możliwość zarezerwowania sali zabaw na potrzeby grup zorganizowanych.

2. Przestrzeń Swobodnej Zabawy przeznaczona jest dla dzieci w wieku od 2 roku do 12 roku życia.
3. Wszystkie dzieci wchodzą na teren SALI ZABAW SAFARI z dorosłym opiekunem i w trakcie zabawy pozostają pod jego stałą opieką.
§2. Bezpieczeństwo zabawy
1. Na teren SALI ZABAW SAFARI nie wolno wnosić przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu podczas zabawy (biżuteria, paski z ostrymi klamrami, okulary itp.) a przed rozpoczęciem zabawy należy opróżnić kieszenie i pozbyć się gumy do żucia.
2. Należy zabezpieczyć przedmioty mogące ulec zniszczeniu np. telefon komórkowy, aparat fotograficzny, kamera. 
Organizator nie odpowiada za zniszczenie przedmiotów klienta.

3. W konstrukcji z piłeczkami nie wolno zeskakiwać ze zjeżdżalni do basenu z piłeczkami, wchodzić do góry po zjeżdżalni, wspinać się po wewnętrznych lub zewnętrznych ściankach nie przeznaczonych do tego celu, niszczyć elementów konstrukcji, wystroju wnętrza lub zabawek, popychać innych uczestników zabawy, wynosić piłki z basenu, wnosić pozostałe zabawki wyposażenia sali zabaw do konstrukcji, spożywać słodyczy, jedzenia oraz pić podczas zabawy - groźba zadławienia, podejmować zachowań, które mogą grozić upadkiem, urazem lub innym uszczerbkiem dla dziecka lub jego rodzica/opiekuna, korzystać z urządzeń i wyposażenia sali zabaw w sposób sprzeczny z ich przeznaczeniem.
Należy zachować bezpieczny odstęp między zjeżdżającymi na zjeżdżalni.

4. W trosce o zdrowie dzieci, zabrania się przebywania w SALI ZABAW SAFARI osób będących nosicielami chorób zakaźnych, wirusowych lub bakteryjnych. Opiekun ma obowiązek poinformowania personelu SALI  o schorzeniach czy niepełnej sprawności dziecka (np. astma, epilepsja, zaburzenia słuchu).
5. W wyjątkowych przypadkach, gdy dziecko sprawia problemy wychowawcze i stanowi zagrożenie dla innych dzieci personel SALI ZABAW SAFARI może odmówić przyjęcia dziecka lub odsunąć je od zabawy. 

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania poleceń (dotyczących bezpieczeństwa zabawy, spraw organizacyjnych lub podobnych) personelu na terenie SALI ZABAW SAFARI.

6. Rodzice mogą przebywać na SALI ZABAW SAFARI wraz z dziećmi.
7. Właściciel oraz personel SALI ZABAW SAFARI  nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo osób i dzieci nie przestrzegających regulaminu oraz za szkody wyrządzane przez dzieci.
8. Właściciel oraz personel SALI ZABAW SAFARI  nie ponosi odpowiedzialności za krzywdy powstałe w związku z używaniem placu zabaw.
§3. Sprawy porządkowe
1. Ubrania wierzchnie oraz obuwie należy pozostawić w szatni. Osoby korzystające z Przestrzeni Swobodnej Zabawy wchodzą na plac w skarpetkach, rajstopach lub kapciach.
2. Wszelkie torby, plecaki i reklamówki należy zabrać ze sobą ponieważ szatnia nie jest strzeżona / lub rzeczy mało wartościowe pozostawić w zamkniętej szafce

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie SALI ZABAW SAFARI.

Ze względów zachowania maksymalnej czystości, na teren Przestrzeni Swobodnej Zabawy nie wolno wnosić jedzenia i picia. 

Dziecko można nakarmić w miejscu do tego przeznaczonym, czyli przy stoliku.

3. Na terenie sali zabaw obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów i spożywania alkoholu, a także wprowadzania zwierząt.
§4. Płatności
1. Opłaty za pobyt w przestrzeni swobodnej zabawy pobierane są zgodnie z obowiązującym cennikiem. 

Płatności należy dokonać gotówką lub kartą.
Opłaty za zabawę na terenie sali zabaw naliczane są wg czasu zabawy.

Rozliczenie następuje w momencie wyjścia z terenu zabaw. 

PRZEPISY KOŃCOWE
§1. Ogólne zasady bezpieczeństwa oraz sprawy porządkowe
1. Personel SALI ZABAW SAFARI jest odpowiednio przeszkolony i uczulony na sprawę bezpieczeństwa dzieci.
2. Ubrania wierzchnie oraz obuwie należy pozostawić w szatni.
3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Sali Zabaw 
4. Klient zobowiązuje się zapewnić dzieciom odpowiednie obuwie na zmianę (kapcie) lub odpowiednie skarpety antypoślizgowe.
§2 Odpowiedzialność
1. Organizator posiada Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej.
2. Za ewentualne szkody na osobach lub mieniu spowodowane przez dziecko nie pozostające pod opieką personelu SALI ZABAW SAFARI odpowiada prawny opiekun dziecka.
3. Uczestnictwo w zajęciach/ warsztatach/ imprezach może spowodować zniszczenie lub zabrudzenie odzieży. 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zabrudzenie odzieży dziecka podczas zajęć.

§3. Dane osobowe i wizerunek
1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych swoich oraz zgłaszanego dziecka. 

Dane będą przetwarzane przez Organizatora - Administratora danych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne. Klient został poinformowany o prawie wglądu w swoje dane osobowe i prawie ich poprawienia. 

Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji Zamówienia, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926).

§4. Jakość usług
1. Wszelkie uwagi lub zastrzeżenia w stosunku do prawidłowości lub jakości świadczonych usług Klient powinien zgłaszać Organizatorowi  na piśmie.
2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1 powinny zawierać opis przedmiotu uwag lub zastrzeżeń, żądanie Klienta oraz termin wystąpienia zdarzenia stanowiącego podstawę zgłoszenia. Wszelkie roszczenia zgłoszone po wizycie lub zabawie uznane zostaną za nie powstałe na Sali Zabaw.
3. Organizator rozpatruje zgłoszenie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania oraz informuje Klienta na piśmie o sposobie rozwiązania zgłoszonego problemu.
§5. Postanowienia inne
1. Wszelkie spory wynikające w związku z przeprowadzanymi zajęciami strony zobowiązują się rozstrzygać na drodze polubownej. W przypadku nie osiągnięcia porozumienia spory rozpoznawane będą przez właściwy Sąd powszechny właściwy dla siedziby Organizatora (Ruda Śląska).
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego i inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
3. Skorzystanie z usług SALI ZABAW SAFARI oznacza potwierdzenie zapoznania się i akceptację niniejszego regulaminu.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w cenniku oraz regulaminie.
ŻYCZYMY UDANEJ ZABAWY!